vieraslajit

eng // sv

Vieraslajit-klubi sekoittaa keskenään toisilleen ensinäkemältä vieraan oloisia lajeja: klassista musiikkia, tiedettä, aktivismia, dadaa, eri musiikkigenrejä, runoutta, tanssia, performanssi- ja kuvataidetta sekä ekokriisitietoisuutta. Vierasta on myös tuoda (kriittistä) ajattelua klassisen musiikin sekaan, ja klubi syntyikin tarpeesta puhkaista klassisen musiikin konservoitu kupla. Nykytilanteessa, jossa perusteelliset ja välittömät rakennemuutokset ovat väistämättömiä, on myös kriisitietoisuuden lävistettävä koko yhteiskunta. Siksi on relevanttia, että ilmasto- ja ympäristötiede, sana- ja näyttämötaide sekä musiikki ovat klubitapahtumissa tasavahvoina segmentteinä. Kunkin klubin sisältö määrittyy vierailevien tieteen- ja taiteentekijöiden mukaan. Eri taiteen- ja tieteenlajien lisäksi Vieraslajit pyrkii sekoittamaan eri lajien yleisöjä. 

Toinen klubi on pe 10.5.2024

Vieraslajit-klubia kuratoivaan ja fasilitoivaan työryhmään kuuluvat (klasari)muusikot Kaisamaija Uljas ja Eriikka Maalismaa sekä tuottaja Elissa Shaw


The Invasive Species concert series blends styles and “species” that at first sight seem alien to each other: classical music, science, activism, dada, other genres of music, poetry, dance, performance and visual arts as well as eco-crisis awareness. It is also far-off to bring (critical) thinking into classical music, and the club’s roots indeed lie in the specific need to burst the conservative bubble of classical music. Today, when profound and immediate structural changes are inevitable, crisis awareness must also permeate society as a whole. It is therefore relevant that climate and environmental science, verbal and performing arts, and music are all equally represented in concert events. The content of each club is determined by the scientific and artistic performers who take part. In addition to the different arts and disciplines, Invasive Species aims to mix audiences of different types.

The second club is on Fri May 10, 2024

The core working group curating and facilitating the Invasive Species club series includes (classical) musicians Kaisamaija Uljas and Eriikka Maalismaa as well as producer Elissa Shaw.


Klubben för invasiva arter blandar genrer som verkar främmande för varandra vid första ögonkastet: klassisk musik, vetenskap, aktivism, dada, andra musikgenrer, poesi, dans, performanskonst, bildkonst, och ekokrismedvetenhet. Det är också främmande att föra in (kritiskt) tänkande i samband med klassisk musik, och klubben föddes ur behovet av att spränga den klassiska musikens konserverade bubbla. I dagens läge, då grundläggande och omedelbara strukturella förändringar är oundvikliga, måste även krismedvetenheten gå genom hela samhället. Det är därför relevant att klimat- och miljövetenskap, verbal- och scenkonst och musik är alla lika starka segment i klubbevenemang. Innehållet i varje klubb defineras av de gästande forskarna och konstnärerna. Förutom olika konstarter och vetenskaper syftar de främmande arterna till att blanda ihop publik av olika genrer.

Det andra klubbevenemanget är på den 10 maj 2024

I arbetsgruppen som kuraterar och faciliterar Invasiva arter -klubben ingår (klassiska) musikerna Kaisamaija Uljas och Eriikka Maalismaa samt producenten Elissa Shaw.

Tukijoina / Supported by / Med stöd av: