eng // sv

Vieraslajit-klubeilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Paikalla on myös hyvinvointihenkilö, jonka puoleen kääntyä mahdollisissa häirintätilanteissa.

Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.

– Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Kunnioita pronomineja ja nimiä. Pyri olemaan tietoinen omista etuoikeuksistasi.

Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään paikalla olijaa tai poissaolijoita puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.

Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti.

– Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä.

Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.


Safer space principles apply at all Invasive Species clubs. A harassment liaison person is present at the club and will support in any possible harassment situations.

Respect other people’s personal physical and mental space. You cannot know someone’s limits without asking them. Listen and change your behaviour if someone expresses to you that your behaviour makes them uncomfortable.

Do not make assumptions about someone’s sexuality, gender, nationality, ethnicity, religion, values, socio-economic background, abilities or health. Respect their pronouns and names. Attempt to be aware of your own privileges.

Respect the opinions, beliefs, experiences and differing views of others. Do not ridicule, belittle, marginalise or embarrass anyone present or absent by your words, behaviour or actions.

Be responsible for your own actions and behaviour. Be aware that your actions, despite your good intentions, have an impact on other people. Embrace new topics, people and perspectives without prejudice.

Give space. Try to ensure that everyone has the opportunity to contribute to the discussion. Don’t run over other people’s opinions and speak on top. Respect others’ privacy too.

Apologise if you have intentionally or unintentionally offended others.


Principer för tryggare utrymmen gäller på alla Invasiva arter -klubbar. En kontaktperson för trakasserier finns på klubben och kommer att hjälpa till i eventuella trakasserisituationer.

Respektera andra människors personliga fysiska och mentala utrymme. Du kan inte veta om andras gränser utan att fråga dem. Lyssna och ändra ditt beteende om någon uttrycker för dig att ditt beteende gör dem obekväma.

Gör inga antaganden om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, förmågor eller hälsa. Respektera deras pronomen och namn. Försök att vara medveten om dina egna privilegier.

Respektera andras åsikter, övertygelser, erfarenheter och olika synsätt. Förlöjliga, förminska, marginalisera eller genera inte någon närvarande eller frånvarande genom dina ord, ditt beteende eller dina handlingar.

Ta ansvar för dina egna handlingar och ditt eget beteende. Var medveten om att dina handlingar, trots dina goda avsikter, kan påverka andra människor. Omfamna nya ämnen, människor och perspektiv utan fördomar.

Ge utrymme. Försök se till att alla har möjlighet att bidra till diskussionen. Kör inte över andras åsikter eller tala över dem. Respektera även andras integritet.

Be om ursäkt om du avsiktligt eller oavsiktligt har förolämpat andra.